de l'Eglise FPVM Ile-de-France
J'aurai toujours là mes yeux et mon coeur.
2 Chronicles 7:16b

Bienvenue sur le  site web

de l'Eglise FPVM Ile-de-France

 
 

Ny Fifohazam-panahy dia fikasihan'Andriamanitra ny  fon'ny olona,  hiverina aminy indray, hampiala azy amin'ny lalan-diso ka hizotra ho  amin'ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra.(Eksodosy 3:7; Matio  1:23; Lioka 1:17). 

Ny Fifohazam-panahy dia ny olona rehetra izay nandray  an'i Jesosy, nibebaka tamin'ny fahotana ka nodiovin'ny ran'i Jesosy ;  nofenoiny ny Fanahy Masina ary nirahany hitory sy hampifoha ny hafa koa.  « Fa na iza na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy  an'i Kristy. » (Galatiana 3:27). « Koa izany no ilazany hoe: Mifohaza  ianao izay matory, Ary mitsangàna amin'ny maty, Dia hampahazava anao  Kristy. » (Efesiana 5:14). 

Ny fifohazam-panahy dia miara-miasa feno  amin'ny Fitandremana ho amin'ny fitaizana, fitoriana, indrindra ny famonjena izay voageja anatiny sy ivelany, amin'ny alalan'ny ASA SY  FAMPAHEREZANA. 

Ny tanjona dia ny hahatanteraka ilay baikon'i Jesosy  manao hoe : « koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena  rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny  Fanahy Masina ary mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako  anareo » (Matio 28:19). 


  « Ary rehefa miseho ny Lohan'ny mpiandry, dia hahazo ny satro-boninahitra tsy mety simba ianareo, » (1 Petera 5:4)


Ny Mpiandry :  dia mpandray ny fanasan'ny Tompo voaantson'Andriamanitra hanatanteraka ny asa voalaza ao amin'ny Jaona 14:20 ka voatokana .

Ny Mpiomana : dia mpandray ny fanasan'ny Tompo voaantso ary resy lahatra , fa nofidiany sy nantsoiny dia mianatra sy mandinika ny tenin'Andriamanitra .

 
 
Ny birao :

Tonia: Andrihitoheranihery
Mpitambola: Ramaherison John
Mpitantsoratra ara-bola: Rakotonjanahary Voniarinosy
Mpitantsoratra : Ravelomanantsoa Sinina
Mpitantsoratra : Rabearison Vololonandrianina

 
 

 NY ASAN'NY FIFOHAZANA: 


Ny andraikitra lehibe indrindra dia ny manatanteraka ny TENIM-PAHEFANA  nomen'i Jesosy. 


Hoy Jesosy :<< Ary izao famantarana izao no hanaraka  izay mino : hamoaka demonia amin'ny Anarako izy ; hiteny amin'ny fiteny  izay tsy mbola hainy izy ; handray menarana izy ; ary na dia misotro  zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninona azy izany ; hametra-tanana  amin'ny marary izy , dia ho sitrana ireny >>  Marka 16 : 17-18. 


Asa  notanterahin'i Jesosy Kristy izany ary mbola tohizany hatramin'izao  amin'ny alalan'ny Mpanompony, satria Izy no Lohan'ny mpiandry sady Kapiteny.     


a. Mitaiza sy mamahana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny fitoriana sy fizarana ny tenin'Andriamanitra.     

b. Mijoro ho vavolombelon'ny fitiavan'i Jesosy sy ny heriny ary ny  fahefany.     

c. Mivavaka sy mampahery ireo izay reraka.     

d. Manafaka ny olona amin'ny fatorana izay mangeja azy amin'ny  famoahana demonia sy fanasitranana ny marary.     

e. Mametra-tanana ho an'ny marary ary mandroaka ny fanahy maloto  rehetra. 

 

PROGRAMME :
 

1) Fianaran'ny mpiandry sy mpiomana ny Alarobia @ 8ora alina ao Cachan  sy ny Asabotsy @ 3ora hariva ao Créteil. 

2) MITAMBATRA ny fianarana isaky ny Asabotsy voalohan'ny volana. 

3) Misy ny Asa sy Fampaherezana isaky ny Alahady ankoatra ny Alahady  Fandraisana
 

4) Misy ny Asa sy Fampaherezana tanterahina any Orléans isaky ny Alahady  faha-3  

...

 
 
 
 

Pour nous contacter, 

merci d'écrire au [email protected]

ou d'utiliser le formulaire de contact, de notre site web.

 
-3:47
-5:24