de l'Eglise FPVM Ile-de-France
J'aurai toujours là mes yeux et mon coeur.
2 Chronicles 7:16b

Bienvenue sur le  site web

de l'Eglise FPVM Ile-de-France

 

Izay  tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny  andro rehetra,  Sady miseho ho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana.

Ohab 17 : 17
 

Ny Sampana Lehilahy Kristianina  FPVM Boissy St-Leger dia nitsangana tamin'ny taona 2007 ary mahatratra roapolo ny isan’ny mpikambana.


Araka ny teny faneva  dia miainga ao amin'ny mpikambana sahady ny fanatanterahana izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy amin'ny fifaliana ihany tokoa no anehoana fa mpirahalahy ao amin'ny Tompo isika, eny fa na dia amin'ny fahoriana aza.


Nandritra zay fotoana nitsanganan'ny sampana izay dia nahatsapa izahay fa eo foana Jesosy nanatrika ny asa izay natao. Ary ny tanany mahery nanohana anay mandrakariva.

 
 
 

LegendeSiBesoin

« Ary hoy indray Jesosy : Fiadanana ho anareo tahaka ny nanirahan’ny Ray Ahy no hanirahako anareo kosa, ary rehefa nilaza izany Izy dia nanisy fofon’aina ka hoy Izy taminy : Raiso ny Fanahy Masina » Jao 20 : 21-22

OLONA MAHAVITA ZAVATRA IANAO

Hoy Jesosy ao amin’ny Jaona 14 : 12 « izay mino Ahy ny asa ataoko no hataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy ».
Matoa niteny izany Jesosy dia fantany fa olona hahavita zavatra izay mino Azy, izaho sy ianao izany olona afaka mahavita izay nataony koa.
Ampaherezo sahady ary ny tenanao fa tsy olon’olom-poana ianao.
Maniraka anao Jesosy Kristy tsy mampandeha anao amin’izao fotsiny Izy, fa mampita fofon’aina, mampita Hery hafahanao manao ny asa dia ny Fanahy Masina izany no hiasa ao anatinao hahefanao izay hanirahana anao.
Izy no hahatanteraka na amin’ny fikasana na amin’ny fanovana, mahereza ary aza misalasala amin’ny fanompoana an’Andriamanitra.

Vavaka : Matetika tokoa aho Jesosy o mandà ny irakao satria mihevitra ny tenako aho ho tsinotsinona, tsy mendrika hanao ny asanao. Variana mijery ny fahalalana kely ananako dia manambany ny tenako ho tsy mahavita zavatra, fa anio anefa Jesosy o mahiratr ny masom-panahiko fa hay izay irahinao tsy maintsy omenao ny Herinao sy ny fofon’ainao, raisiko izany manomboka anioJesosy o dia Fanahy Masina izany hameno ny fiainako manontolo ho Hery monina ato anatiko hanatanterahako ny fanompoana Anao , Amen

 
 
 

Ny tanjona dia mifototra amin’ireto hevitra manaraka ireto:1. Mitaona ny olona rehetra mba hanankina ny fiainana iray manontolo eo an-tanan’ Andriamanitra , ary indrindra koa ny tokantrano : « Fa raha izaho sy ny ankohonako kosa, dia hanompoan'i Jehovah izahay » Josoa 24:15 b 


2. Vavolombelon’ny finoana an’Andriamanitra   « Koa tiako ny lehilahy hivavaka eny tontolo eny manandra-tananamasina, tsy amin'ny fahatezeranana amin'ny fifandirana »  1 Timot 2:8


3. Fitoriana ny filazantsara amin’ny olona rehetra  « Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho; eo amin'ny fiangonana no hideràko Anao.  Hianareo izay matahotra an'i Jehovah, miderà Azy; ry taranak'i Jakoba rehetra, manomeza voninahitra Azy; ary matahora Azy, ry Zanak'Isiraely rehetra. »  Salamo 22: 22-23


4. Manana andraikitra lehibe eo amin’ny fampandrosoana ny hambandain’I Kristy, ary mitaona ny manodidina hazotoanao izany.  « Ho fantanterahana ny olona masina, ho amin’ny asan’ny fanompoana amin’ny fiangonana ; ho amin’ny fampandrosoana ny tenan’i Kristy ».   Efesiana 4:12


Mampahery antsika izahay mba hazoto amin’ny fanompoana izay ataontsika ka mba ho tena taom-pamokarana tokoa ity taona ity !


 
Ny birao :

- Filoha : Ramanankieferana Fenohaja
- Sekretera ara-bola : Rasolonjatovo Augustin
- Mpitam-bola : Rakotoarisoa Mickael
- Sekretera : Rabesandratana Hiariony

 
 
 
 
 
 

Pour nous contacter, 

merci d'écrire au [email protected]

ou d'utiliser le formulaire de contact, de notre site web.

Tél. 06 20 34 56 07